Loading...

Product toegevoegd / Bestellijst bijwerken.Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Uw Lesmaterialen B.V.

Gevestigd           Alanenweg 19F, 5342 PV te Oss
Kamer van koophandelnummer:    61488569
Hierna te noemen Uw Lesmaterialen B.V.

1.  Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Uw Lesmaterialen B.V. zaken verkoopt. Uw lesmaterialen B.V. wijst uitdrukkelijk van anders luidende algemene (inkoop) voorwaarden van de hand. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Onder “Koper” wordt verstaan iedere rechtspersoon die met Uw Lesmaterialen B.V. in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Uw Lesmaterialen sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van Uw Lesmaterialen B.V. en aan wie Uw Lesmaterialen B.V. de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2.  Aanbiedingen en prijzen
2.1  Offertes van Uw Lesmaterialen B.V. zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld, gedurende 30 dagen van kracht.
2.2  Vermelding van Uw Lesmaterialen B.V. van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3  Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4  Uw Lesmaterialen B.V. heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.
2.5  Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

 3.   Levering

3.1  Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien Uw Lesmaterialen B.V. zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en Uw Lesmaterialen B.V. zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is Uw Lesmaterialen B.V. aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
3.2  Alle leveringen hebben plaats af magazijn  of fabrieken, tenzij uitdrukkelijk  anders wordt aangegeven.
3.3  Indien Uw Lesmaterialen B.V. voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
3.3.1  De zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden.
3.3.2 Manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden. 
3.3.3 Uw Lesmaterialen B.V. heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de koper aan te bieden.
3.3.4 Het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.3.5  Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.
 
4.   Overmacht
4.1  Uw Lesmaterialen B.V. is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Uw Lesmaterialen B.V. op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
4.2  Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Uw Lesmaterialen B.V. kunnen worden beïnvloed.  Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Uw Lesmaterialen B.V., tenzij koper kan aantonen dat Uw Lesmaterialen terzake een belangrijk verwijt treft.
 
5.   Eigendomsvoorbehoud
5.1  Uw Lesmaterialen B.V. behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens Uw Lesmaterialen B.V. in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
5.2  Uw Lesmaterialen B.V. is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van Uw Lesmaterialen B.V. betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Uw Lesmaterialen B.V. op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3  Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4  De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan Uw Lesmaterialen B.V. om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van Uw Lesmaterialen B.V. op vergoeding van de door Uw Lesmaterialen B.V. geleden schade.
 
6.   Betalingen
6.1  Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
6.2  Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Drie weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3  Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4  Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.5  Bij levering op afroep is Uw Lesmaterialen B.V. gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, dan wel bij voorbaat 70 % van de prijs te factureren.
6.6  Koper dient Uw Lesmaterialen B.V. alle kosten te vergoeden die Uw Lesmaterialen B.V. intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,--, dit alles te vermeerderen met BTW.
6.7  Koper is gehouden aan Uw Lesmaterialen B.V. zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat Uw Lesmaterialen B.V. dat verlangt.
6.8  Bij niet betaling van enig factuur van Uw Lesmaterialen B.V. op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.
 
7.   Voorschriften en keurmerken bij gebruik
7.1  Zaken welke krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn worden door Uw Lesmaterialen B.V. geleverd in de uitvoering waarvoor dit keur werd afgegeven. Uw Lesmaterialen B.V. levert tevens ook zaken die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. Het gebruik van deze (lees: niet voorzien van een Nederlands keurmerk) zaken is voor risico en verantwoording van koper. Koper vrijwaart Uw Lesmaterialen B.V. voor alle mogelijke schade en kosten deswege.
7.2  De door Uw Lesmaterialen B.V.  aangeboden en geleverde zaken zijn in beginsel bestemd voor de Nederlandse markt. Verkoop of installaties van deze zaken in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn respectievelijk niet zijn toegestaan en geschied derhalve voor volledig risico van koper. Koper vrijwaart Uw Lesmaterialen B.V. voor alle mogelijke schade en kosten deswege.